•      W ramach realizacji projektu „Kompetencje sekretem sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów zostały ogłoszone przetargi:

     1. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i innego wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku na potrzeby uczestników projektu „Kompetencje sekretem sukcesu”.
      Szczegółowa dokumentacja znajduje się pod adresem:  http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=121656
     2. Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby uczestników projektu „Kompetencje sekretem sukcesu” do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.
      Szczegółowa dokumnetacja znajduje się pod adresem: http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=122971&t=