•      W ramach realizacji projektu „Kompetencje sekretem sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów został ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania do komputerów przenośnych oraz innego wyposażenia na potrzeby uczestników projektu oraz pozostałych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku .

               Szkoła wyposażona zostanie  m.in. w  54 komputery przenośne (laptopy) z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka), kamerę, mikrofony, co pozwoli na unowocześnienie i uatrakcyjnienie pracy podczas  zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

              Szczegółowa dokumentacja znajduje się pod adresem:  http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=121656