• Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. będzie realizowała projekt pn. Kompetencje sekretem sukcesu.

     Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

     Realizacja projektu umożliwi stworzenie w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku warunków do nauczania eksperymentalnego, wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz zapewni 30 nauczycielom możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych w celu poprawy jakości szkoły w powyższych obszarach.

     Nastąpi doposażenie szkoły w nowy sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych. Ponadto szkoła wzbogaci się o pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt, który nauczyciele wykorzystają w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. 104 uczniów uczestniczyć będzie w dodatkowych zajęciach w formie warsztatów i   laboratoriów,  zajęciach specjalistycznych. Uzupełnieniem atrakcyjności zajęć będą wyjazdy edukacyjne.

     Wsparciem objętych będzie również 30 rodziców w zakresie umiejętności kształtowania u dzieci kompetencji kluczowych.

     Wartość projektu - 1 024 680,58 zł, w tym wkład funduszy europejskich  870 978,49 zł


     Prezentacja projektu "Kompetencje sekretem sukcesu"

      

      

     Harmonogram dodatkowych form wsparcia skierowanych do uczniów - luty 2019 r.