• karta_zgloszenia_uczniow.docx
    regulamin_turnieju_i_karta_zgloszenia_uczniow.pdf

    Tegorocznym zmaganiom podczas V Powiatowego Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” przyświecał cytat oświeceniowego poety, twórcy pierwszego podręcznika poetyki „Sztuka rymotwórcza” –  Franciszka Ksawerego Dmochowskiego: „A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą./ Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”. Nasz język ojczysty ma bowiem bardzo bogatą historię, która zapisała się w jego ortografii, fleksji, składni, fonetyce, frazeologii oraz leksyce i zadaniom z tych dziedzin językoznawstwa  starali się sprostać uczestnicy tegorocznego turnieju, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 10 marca 2023 r.

    Ideą konkursu było gruntowne zweryfikowanie znajomości z zakresu wiedzy o języku i wykorzystanie tej wiedzy poprzez kreatywne i nowatorskie formy ich omówienia, wyrabianie sprawności językowej poprzez udzielanie wypowiedzi słownych i pisemnych oraz rozbudzanie zainteresowań językiem polskim. Jesteśmy pewni, iż formuła konkursu i atmosfera zdrowej rywalizacji przyczyniły się do zachęcenia młodzieży, aby dbała o poprawność mowy na co dzień.

    Jednym z najważniejszych celów przedsięwzięcia było rozwijanie kluczowych kompetencji młodego człowieka, do których  niewątpliwie należy bezbłędna, prosta, jasna i zrozumiała komunikacja. Turniej kształtuje wiele umiejętności, a poprawna wymowa i sprawne posługiwanie się językiem ojczystym w mowie oraz piśmie, wykorzystujemy przez całe życie.

    Atutem turnieju „Po prostu – po polsku!” jest również aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. W tym roku przedsięwzięcie miało zasięg powiatowy. Zaprosiliśmy do udziału szkoły podstawowe z powiatu oleckiego.

    Nasze działania wspierali od strony organizacyjnej i promocyjnej Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku –  pan Stanisław Kopycki i pan Jarosław Kosakowski.

    Objęcie turnieju honorowym patronatem przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Olecka kolejny raz podkreśliło wyjątkowy charakter przedsięwzięcia oraz nadało mu szczególną rangę.

    „Po prostu – po polsku!” to konkurs, którego adresatami byli uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej. Składał się on z dwóch etapów. Etap pierwszy – eliminacje szkolne, każda ze szkół przeprowadzała je zgodnie z własną koncepcją, tak, by wyłonić zespół do etapu powiatowego.

    W tegorocznych zmaganiach rywalizowały 3 drużyny z powiatu oleckiego. Były to:

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku reprezentowana przez: Biankę Isart, Julię Masianis oraz Piotra Romotowskiego.
    • Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Olecku reprezentowana przez:  Zofię Kirszling i Natalię Szymanowską. 
    • Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
     w Olecku, którą reprezentowali: 
      Hanna Miłun, Izabela Stefanowska i Michał Kawałko.  

    W ostatniej chwili, mimo wcześniejszego zgłoszenia, swój udział w Turnieju odwołała Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach z powodu zdrowotnej niedyspozycji uczniów.

    Turniej składał się z dziewięciu konkurencji, z pięciu działów nauki o języku, obejmujących zagadnienia zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z przedmiotu język polski.

    Dwie pierwsze konkurencje sprawdzały wiedzę uczniów z zakresu słowotwórstwa. W pierwszym zadaniu uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad budowy wyrazów. Drugie ćwiczenie polegało na stworzeniu rodziny wyrazów zgodnie z wylosowanymi częściami mowy.

    Kolejną dziedziną nauki o języku, z której sprawdzani byli uczestnicy konkursu, była leksykologia. W pierwszym zadaniu uczniowie musieli połączyć związki frazeologiczne z ich prawidłowym znaczeniem na zasadzie gry w memory. Drugie polecenie wymagało od uczestników umiejętności wskazywania w tekstach literackich synonimów, homonimów i archaizmów.

    Czwarta konkurencja dotyczyła fonetyki – zadanie polegało na odkodowaniu wyrazów według wzoru alfabetu Braille’a, dopisaniu brakujących głosek nosowych oraz  nazwaniu zachodzących w tych wyrazach upodobnień fonetycznych.

    W zadaniach z zakresu składni na początek młodzież musiała uzupełnić fragment „Pana Tadeusza” odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi, później zmierzyli się z mową zależną i niezależną.

    Dwie ostatnie konkurencje sprawdzały sprawność uczestników z obszaru fleksji. W pierwszym ćwiczeniu należało wykorzystać elementy kodowania. Klocki, których kolorom przyporządkowane były konkretne części mowy, należało ułożyć w takiej kolejności, by określić porządek występujących w podanym zdaniu części mowy. Ostatnie wyzwanie to odmiana rzeczowników kłopotliwych, takich jak: sędzia, hrabia, przyjaciel.

    Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz rzetelną oceną poszczególnych zadań czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

    • p. Mariola Borys  – polonistka,  dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku;
    • p. Małgorzata Burba – polonistka,  ekspert MEN, edukator, pracownik W-M ODN
     w Olsztynie filia w Olecku;
    • p. Katarzyna Kamińska – polonistka, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
     im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

    Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy, a ciekawe konkurencje mobilizowały uczestników do wytężonej pracy i rywalizacji. Efekty uczniów ukazały ogromne talenty polonistyczne, humanistyczne oraz językowe.

    Rywalizacja prowadzona w duchu fair play zakończyła się zwycięstwem drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku przygotowanej przez panią Agnieszkę Kopycką. Drugie miejsce zajęła drużyna ze  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, którą przygotowały panie: Ewa Ciechanowska, Małgorzata Jakubowska oraz Monika Kacprzyk. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku uplasowali się na trzeciej pozycji, a  przygotowała ich pani Renata Kołdys.

    W tegorocznej edycji Powiatowego Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” nie było uczniów przegranych, wszyscy brali bardzo aktywny udział w konkursie i dzięki zaangażowanej postawie mogli się cieszyć z wygranej.

    Dzięki wsparciu Dyrektora szkoły żaden uczestnik turnieju nie wyszedł z pustymi rękoma. Za udział w turniejowych zmaganiach wszyscy otrzymali dyplomy i upominki z logo turnieju (magnesy) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, a były to ładowarki indukcyjne, bezprzewodowe słuchawki nauszne oraz pendrive’y o dużej pojemności. Nie zabrakło również nagród książkowych. Zawodnicy otrzymali popularne pozycje wydawnicze: „Zanim wystygnie kawa” Toshikazu Kawaguchi, „Rodzina Monet. Skarb”  Weroniki  Marczak oraz „Gwiazd naszych wina” Johna Greena.

    Realizacja turnieju to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Pomysłodawczyniami konkurencji były nauczycielki języka polskiego: p. Mariola Zdancewicz i p. Agnieszka Gryniewicz-Dębkowska, one również odpowiadały za organizację. W tym roku do współpracy zaproszeni zostali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku – Oliwia Kowalewska oraz Jakub Szyłow i to oni poprowadzili turniejowe zmagania. Trzeba przyznać, że poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie.

    Podjęte działania zrealizowano przy wsparciu Dyrekcji oraz pani Wioletty Czaplejewicz, a także pracowników administracji i obsługi szkoły oraz uczennic z klasy 8b: Wiktorii Bartkowiak, Wiktorii Bartoszewicz, Amelii Maksimowicz i Julii Marciniak.

    Relacja fotograficzna z turnieju

    Mariola Zdancewicz
    Agnieszka Gryniewicz-Dębkowska


    1._turniej_2018.pdf
    2._turniej_2019.pdf
    3._turniej_2020.pdf